ข้อมูลระบบยศ Rank Status
Rank Exp Status
ยศ : Noob ค่า : 0 สถานะ : ยังไม่เพิ่มคุณสมบัติ
ยศ : Baby ค่า : 102000 สถานะ : ยังไม่เพิ่มคุณสมบัติ
ยศ : Child ค่า : 306000 สถานะ : โจมตีขนาดเล็กแรง 5%
ยศ : Adult ค่า : 578000 สถานะ : โจมตีขนาดกลางแรง 5%
ยศ : Rookie ค่า : 918000 สถานะ : โจมตีขนาดใหญ่แรง 5%
ยศ : Novice ค่า : 1326000 สถานะ : Luk +1
ยศ : Common ค่า : 1802000 สถานะ : Critical +2
ยศ : Soldier ค่า : 2346000 สถานะ : Agi +1
ยศ : Sergeant ค่า : 2958000 สถานะ : Flee +3
ยศ : Captain ค่า : 3638000 สถานะ : Dex +1
ยศ : Major ค่า : 4386000 สถานะ : Hit +3
ยศ : Colonel ค่า : 5202000 สถานะ : Int +1
ยศ : General ค่า : 6086000 สถานะ : Sp +25
ยศ : Commander ค่า : 7072000 สถานะ : Vit +1
ยศ : Supreme ค่า : 8126000 สถานะ : Hp +25
ยศ : Sir ค่า : 9248000 สถานะ : Str +1
ยศ : Baron ค่า : 10438000 สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น 5%
ยศ : Viscount ค่า : 11696000 สถานะ : Atk +10
ยศ : Count ค่า : 13022000 สถานะ : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +3%
ยศ : Marquis ค่า : 14416000 สถานะ : Aspd +1%
ยศ : Duke ค่า : 15878000 สถานะ : Hp & Sp +100
ยศ : King ค่า : 17408000 สถานะ : Int +1, Dex +1
ยศ : Great King ค่า : 19006000 สถานะ : Agi +1, Luk +1
ยศ : Incredible ค่า : 20672000 สถานะ : Str +1, Vit +1
ยศ : Invincible ค่า : 22610000 สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น 5%
ยศ : Hero ค่า : 24616000 สถานะ : Def +2
ยศ : Nobel ค่า : 36690000 สถานะ : Mdef +2
ยศ : Berserker ค่า : 48832000 สถานะ : โจมตีบอสแรง 10%
ยศ : Legend ค่า : 51042000 สถานะ : Hp & Sp +175
ยศ : Legendary ค่า : 63320000 สถานะ : Aspd +2%
ยศ : Mythical ค่า : 75666000 สถานะ : Atk +15
ยศ : Immortal ค่า : 88080000 สถานะ : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +6%
ยศ : Immortal Spirit ค่า : 90562000 สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 5%
ยศ : Commander ค่า : 103112000 สถานะ : Critical +3
ยศ : Saint ค่า : 11573000 สถานะ : Critical แรง 10%
ยศ : Angel ค่า : 128348000 สถานะ : Def +3
ยศ : Angel of Death ค่า : 131034000 สถานะ : Mdef +3
ยศ : Guardain Spirit ค่า : 143788000 สถานะ : AllStats +1
ยศ : Master ค่า : 156610000 สถานะ : Aspd +3%
ยศ : Golden ค่า : 169500000 สถานะ : Atk +25
ยศ : Evil God ค่า : 172458000 สถานะ : Matk +5%
ยศ : King of Hell ค่า : 185484000 สถานะ : โจมตีมนุษย์แรง 2%
ยศ : King of Heaven ค่า : 198714000 สถานะ : ป้องกันมนุษย์ 2%
ยศ : God of Prophesy ค่า : 202012000 สถานะ : Hp & Sp +200
ยศ : God of Hunt ค่า : 215446000 สถานะ : Aspd +4%
ยศ : God of War ค่า : 229016000 สถานะ : Critical +5
ยศ : God of Death ค่า : 232790000 สถานะ : Flee +5
ยศ : Demi of God ค่า : 247210000 สถานะ : Hit +5
ยศ : God ค่า : 302000000 สถานะ : เพิ่ม MaxHP/SP 1% AllStats +1
ยศ : Super God ค่า : 610000000 สถานะ : เพิ่ม MaxHP/SP 2% AllStats +1